YW_半岛饭盒 发表于 2018-8-5 14:02:37

外资独资企业 (WFOE) 股权转让协议 .doc

目    录

1.        定义及诠释        1
2.        转让股权        2
3.        购买价及溢价        2
4.        付款条件        3
5.        出让人的补偿责任        3
6.        卖方的责任        4
7.        受让人的承诺        7
8.        交接        8
9.        过渡期间的安排        8
10.        公司的员工安排        10
11.        生效        11
12.        协议的解除        11
13.        违约及赔偿        12
14.        税费        13
15.        保密        14
16.        不可抗力        14
17.        争议的解决        14
18.        完整协议        15
19.        通知        15
20.        其他条款        15
附件一        基准日公司审计报告;        17
附件二        基准日公司资产明细清单;        17
附件三        基准日公司负债、预计负债、或有负债明细清单;        17
附件四        公司员工登记表;        17
附件五        公司担保责任明细表        17

zxcvqw1 发表于 2018-11-5 09:07:08

谢谢分享。支持谢谢分享。支持

女法师 发表于 2018-12-26 12:14:57

谢谢分享。。。。。

女法师 发表于 2018-12-26 12:15:17

谢谢分享。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 外资独资企业 (WFOE) 股权转让协议 .doc